JAVNA NABAVA

Dokumentacija vezana uz javnu nabavu

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Evidencijski broj nabave: VV-O-1/20

Dokumentacija o nabavi radova na izgradnji fekalne kanalizacije dijela naselja Valbandon, Mala vala – 2. faza – 2. dio (crpna stanica i sporedni ogranci), ev.br. nabave MV-O-4/20.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku objedinjene jednostavne nabave za uslugu revizije financijskih izvješća Br. ZJN-1/20

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Evidencijski broj nabave: VV-O-1/20

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!